Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Florizand-op-Terschelling en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Florizand-op-Terschelling heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Florizand-op-Terschelling staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Florizand-op-Terschelling aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Florizand-op-Terschelling wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Florizand-op-Terschelling garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Florizand-op-Terschelling, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Florizand-op-Terschelling internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Florizand-op-Terschelling. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Florizand-op-Terschelling, de inhoud van de internetsite van Florizand-op-Terschelling over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Florizand-op-Terschelling en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.